powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.02 24.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
Opis stanowiska

• bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o politykę rachunkowości Polskiej Filharmonii Bałtyckiej z uwzględnieniem przepisów odpowiednich ustaw i innych aktów prawnych,
• dekretowanie i księgowanie dokumentów w programie finansowo- księgowym Symfonia,
• bieżąca analiza i weryfikacja zapisów w księgach rachunkowych, kontrola sald i dokumentacji,
• terminowe, prawidłowe i rzetelne sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów dla organów podatkowych zakresie podatku VAT,
• kontrola prawidłowości księgowania faktur zakupu i sprzedaży pod kątem podatku VAT oraz prawidłowości sporządzania plików JPK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
• dokonywanie rocznej korekty w podatku VAT,
• sporządzanie sprawozdań wynikających z sprawozdawczości GUS,
• sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości,
• nadzór nad inwentaryzacją oraz jej rozliczanie,
• wystawianie faktur sprzedaży w programie Symfonia Handel,
• bieżące naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat za należności oraz nadzór nad przebiegiem procesu windykacji należności,
• kierowanie pracą podległych pracowników oraz nadzór nad terminową realizacją powierzonych im zadań,
• organizacją pracy w zespole, delegowaniem zadań podległym pracownikom oraz monitorowaniem efektywności pracy,
• ścisła współpraca z głównym księgowym w zakresie zadań realizowanych przez Dział Finansowo-Księgowy,
• zastępowanie głównego księgowego w przypadku jego nieobecności,

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub finanse lub rachunkowość,
• co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• praktyczna znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• umiejętność obsługi programów Symfonia,
• umiejętność kierowania zespołem.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• biegła umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office),
• doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT,
• doświadczenie w wyliczaniu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
• doskonała organizacja czasu pracy,
• samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, odpowiedzialność,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• znajomość ustawy o finansach publicznych mile widziana,
• doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

umowa o pracę w instytucji kultury w sektorze finansów publicznych, ZFŚS, telefon komórkowy, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Warunki aplikowania

• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Termin złożenia dokumentów: do dnia 24.02. 2021 r.
Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:hr@filharmonia.gda.pl
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.