powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

29.01 22.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• nadzór nad całością spraw finansowo-księgowych, zatwierdzanie księgowań
• współudział w organizowaniu i obiegu oraz kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Muzeum
• współudział przy tworzeniu sprawozdania finansowego
• należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych
• kontrola rejestrów zakupów i sprzedaży przed wysyłaniem deklaracji VAT
• rozliczanie dotacji podmiotowej, dotacji celowych i inwestycyjnych
• prowadzenie polityki przepływów pieniężnych oraz nadzór nad płatnościami zleceniobiorcom, dostawcom, usługodawcom, w tym bieżąca kontrola zapotrzebowania na gotówkę
• obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych
• przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji środków trwałych w trybie spisu z natury, w uzgodnieniu z Główną Księgową
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość
• min. 5 lat stażu pracy
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
• kursy i szkolenia z zakresu księgowego
• znajomość języka angielskiego
• odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
atrakcyjne miejsce pracy w sercu Starego Miasta,
możliwości rozwoju umiejętności zawodowych

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 22.02.2021 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. KDFK_FFK/2021”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 22.02.2021 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.