powrót
Stanowisko
KIEROWNIK DZIAŁU EKONOMICZNEGO
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.10 08.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
• przygotowanie i realizacja strategii finansowej Muzeum;
• przygotowanie założeń do budżetu Muzeum;
• udział w przygotowaniu planu finansowego Muzeum i jego poszczególnych komórek organizacyjnych oraz monitorowanie jego realizacji;
• koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum oraz weryfikowanie projektów planów tych komórek;
• kontrola realizacji planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum;
• sporządzenie analiz ekonomiczno-finansowych w Muzeum;
• współpraca przy analizach wykorzystania i alokacji środków będących w dyspozycji Muzeum;
• bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Muzeum;
• pozyskiwanie środków na realizacje działań statutowych i inwestycyjnych Muzeum;
• sporządzenie wniosków dla zadań Muzeum przewidzianych do ubiegania się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania;
• organizowanie i wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów i nadzór nad jego realizacją;
• sporządzenie projektów wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Ekonomicznego;
• realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Ekonomicznego;
• sporządzanie projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Ekonomicznego;
• sporządzenie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań Działu Ekonomicznego.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów;
• min. 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym związanym z finansami;
• min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
• sporządzanie analiz ekonomiczno – finansowych;
• przygotowywanie założeń do budżetu;
• przygotowywanie i realizacja założeń strategii finansowej;
• udział w przygotowaniu planu finansowego;
• bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Instytucji;
• koordynowane prac związanych ze sporządzeniem planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;
• kontrola realizacji planów rzeczowo – finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;
• znajomość narzędzia pakietu MS Office w szczególności Excel;
• dobra organizacja pracy, odporność na stres, jak również umiejętność budowania zespołów;
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
• doświadczenie w organizowaniu i wdrażaniu projektu elektronicznego obiegu dokumentów.

Mile widziane:

• doświadczenie w instytucjach kultury;
• pozyskiwanie środków na realizację zadań oraz umiejętność sporządzania wniosków do ubiegania się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania;
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych i EU;
• znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
• pracę w rozwijającej się instytucji;
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 8 listopada 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KIEROWNIK DZIAŁU EKONOMICZNEGO

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.