powrót
Stanowisko
Kierownik działu administracyjno-technicznego
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.07 31.07

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

- realizacja celów i zadań Działu Administracyjno-Technicznego,
- opracowywanie i realizacja planów pracy podległej komórki organizacyjnej,
- sporządzanie sprawozdań z powierzonych zadań,
- realizacja przyjętych planów działania Centrum Kultury (w tym planu finansowego),
- organizowanie, przydzielanie i rozliczanie pracy podległych pracowników,
- współpraca ze wszystkimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Centrum,
- sprawowanie: zarządu nad budynkami Centrum Kultury Podgórza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nadzoru nad ochroną obiektów, nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w Siedzibie pracodawcy i wokół budynku,
- usuwanie awarii,
- prowadzenie dokumentacji w zakresie zadań Działu w tym dotyczącej administrowania budynkami i lokalami,
- przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych działania instytucji w obszarze inwestycji oraz remontów bieżących oraz nadzór nad ich realizacją,
- sporządzanie i nadzór nad całokształtem dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu inwestycji oraz remontów bieżących, uczestnictwo w rozliczaniu inwestycji,
- realizacja zaopatrzenia na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych, prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów do budynków Centrum Kultury,
- prowadzenie spraw wynikających z ppoż. i z obroną cywilną,
- zapewnianie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, serwerów i urządzeń multimedialnych, infrastruktury sieciowej i teleinformatycznej,
- nadzorowanie legalności użytkowanego oprogramowania komputerowego, zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych, systemów i infrastruktury IT we współpracy z ABI,
- nadzorowanie strony BIP,
- dostarczanie usług komputerowych (systemy, aplikacje, multimedia),
- zapewnianie obsługi technicznej imprez (w tym oświetlenie sceniczne, realizacja dźwięku, realizacja multimedialna),
- zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i nadzór nad praca Sekretariatu,

Wymagania

cd. opisu stanowiska:
-prowadzenie całościowej obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy wewnętrzne obowiązujące w Centrum Kultury,
-sporządzanie i prowadzenie umów administracyjno-gospodarczych
-prowadzenie spraw transportowych, nadzór nad posiadaną flotą samochodową,
-nadzorowanie pracy Archiwum Zakładowego,
-wykonywanie innych zadań, będących w zakresie działu Administracyjno-Technicznego.

1. Wymagania formalne – kandydat:
• wykształcenie: wyższe, preferowane techniczne,
• staż pracy: minimum 5 lat, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym lub stanowisku samodzielnym,
• praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych, pakietu MS Office (szczególnie MS Excel), urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość procedur przetargowych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w tym zabytkowymi,
• znajomość zagadnień związanych z gospodarką materiałową,
• znajomość zagadnień przepisów ppoż i ochrony cywilnej,
• znajomość podstaw prawnych funkcjonowania instytucji kultury,
• umiejętność planowania pracy własnej i podległego zespołu,
• umiejętność współpracy z wykonawcami usług,
• umiejętności negocjacyjne, wiedza ekonomiczna i biznesowa,
• wysoka kultura osobista i duże zdolności interpersonalne.

Oferujemy

• rodzaj umowy − umowa o pracę
• wymiar czasu pracy – 1 etat
• miejsce pracy – ul. Sokolska 13
• ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny, bezpłatny udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum
• historyczne i ciekawe otoczenie miejsca pracy o dużym potencjale rozwojowym i kulturalnym,
• miejsce parkingowe
• pyszna kawa

Warunki aplikowania

- życiorys (CV) uwzględniający przebieg kariery zawodowej i osiągnięcia zawodowe,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie,
- własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.),
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
- Klauzula Rodo: http://www.ckpodgorza.pl/praca
- Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2021 r. do godziny 15.00 drogą elektroniczną na adres: dzial.personalny@ckpodgorza.pl lub w Sekretariacie przy ul. Sokolskiej 13
w Krakowie, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Centrum Kultury Podgórza zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie, jak również niewybrania żadnego kandydata.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji i nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, następnie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.