powrót
Stanowisko
Instruktor kulturalno-oświatowy
Umowa
etat
Miasto
Katowice
Województwo
Śląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

04.03 16.04

Opis stanowiska

• kompleksowa organizacja wydarzeń stacjonarnych i on-line,
• przygotowywanie umów, kosztorysów, harmonogramów i sprawozdań,
• koordynowaniem przebiegu wydarzenia w trakcie jego trwania,
• konferansjerka,
• animacja czasu wolnego,
• udział w przygotowaniu materiałów promocyjnych i edukacyjnych,
• pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów i z organizacji pozabudżetowych na realizację imprez i projektów kulturalnych
• współpraca z instytucjami i z innymi instruktorami w przygotowaniu imprez,
• dbanie o przygotowanie dokumentacji merytorycznej i cyfrowej wydarzeń artystycznych (dokonywanie archiwizacji dokumentów, zdjęć na nośnikach multimedialnych),

Wymagania

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich
• dobra organizacja pracy własnej, wielozadaniowość i odpowiedzialność za powierzone zadania,
• aktywne nastawienie na działanie, samodzielność, skrupulatność i terminowość,
• dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych czasem w dni wolne od pracy),
• umiejętność pracy w zespole,
• Doświadczenie na podobnym stanowisku,
• Umiejętność radzeniu sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami kryzysowymi
• Obsługa pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi sprzętu technicznego (kino plenerowe, nagłośnienie)
• umiejętność organizowania imprez i zajęć kulturalnych,
• kreatywność, otwartość, pomysłowość.
• znajomość j. angielskiego lub innego w stopniu minimum podstawowym,

Oferujemy

stabilne zatrudnienie w miłej atmosferze, dodatek stażowy, świadczenia urlopowe, możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

1. list motywacyjny, CV.
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902). Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania i żądania usunięcia.”

Termin składania ofert: do 31 marca 2021 r.

Dokumenty należy składać na adres: Miejski Dom Kultury „Ligota” , 40-708 Katowice,
ul. Franciszkańska 33,
• osobiście w Biurze Obsługi MDK „Ligota” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Instruktor”
• mailowo na adres: kadry@mdkligota.pl.
• lub listem poleconym na wskazany wyżej adres
Wybrani kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.