powrót
Stanowisko
Inspektor w Zespole ds. Projektów i Programów w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.01 18.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

· Współpraca z partnerami lokalnymi w ramach dwustronnych partnerstw, lokalnych sieci wsparcia i lokalnych sieci współpracy.

· Przygotowanie we współpracy z innymi działami Centrum, porozumień i umów z partnerami lokalnymi.

· Opracowywanie sprawozdań, diagnoz, analiz, zestawień, raportów dotyczących problemów, potrzeb klientów oraz oferty pomocy i innych działań prowadzonych przez Centrum.

· Koordynacja i realizacja wewnętrznych projektów społecznych.

· Koordynacja i realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych np. z budżetu obywatelskiego.

· Ewaluacja i monitoring realizowanych projektów społecznych.

· Monitorowanie źródeł finansowania projektów społecznych.

· Współpraca z innymi działami Centrum w zakresie inicjowania, przygotowania i realizacji projektów i programów społecznych, w tym współfinansowanych z funduszy pomocowych.

· Zgłaszanie, przygotowanie i realizacja projektów społecznych, w oparciu o diagnozę problemów społecznych.

· Przygotowywanie wniosków o dofinasowanie ze źródeł zewnętrznych.

· Współpraca z partnerami lokalnymi w zakresie realizowanych projektów.

· Przygotowywanie bieżących informacji na stronę Centrum i FB, w tym na temat realizowanych projektów.

· Przygotowywanie sprawozdań z realizacji podejmowanych działań, w tym programów i projektów społecznych.

· Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie powierzonych obowiązków, w tym przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym i nieinformatycznym.

Wymagania

Wymagania konieczne:

· obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· nieposzlakowana opinia,
· wykształcenie wyższe I stopnia, oraz min. 2-letni staż pracy,
· minimum roczne doświadczenie w obszarze,
· znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ochrony danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, funduszy europejskich, prawo zamówień publicznych, finansów publicznych,

· umiejętność sprawnej obsługi komputera, bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office,

· zdolności analityczne, samodzielność, rzetelność, zaangażowanie, sumienność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

· doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

· doświadczenie w tworzeniu projektów, programów społecznych, realizacja projektów i programów społecznych w tym ze środków Unii Europejskiej, przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz dot. prowadzenia ww. działalności,

· komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres i działanie pod presją czasu.

Oferujemy

· oferujemy stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę;
· umożliwiamy zdobycie doświadczenia w rozpoznawalnej instytucji pomocy społecznej, realizującą projekty społeczne w rozległych obszarach;
· zapewniamy benefity pracownicze;

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

· list motywacyjny;

· kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

· kserokopia świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, lub dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

· oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe – podpisane odręcznie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1;

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji – podpisane odręcznie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2;

(oświadczenia do pobrania: https://cpssrodmiescie.bip.um.warszawa.pl/NR/exeres/71328E04-0326-4AAE-A002-C742827B122A,frameless.htm)

· kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie kompletu dokumentów w terminie do dnia 19 stycznia 2021 r. w kancelarii CPS lub przesłanie pocztą na adres (decyduje data wpływu dokumentów do CPS) na adres:

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

ul. Konwiktorska 3/5,

00-217 Warszawa

z dopiskiem na kopercie

„Inspektor w ZPiP”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.