powrót
Stanowisko
Główny specjalista/ Specjalista ds.zamówień publicznych
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

15.11 28.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zadania wykonywane na stanowisku:
- przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami);
- opracowywanie i przesyłanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych;
- kontrola zgodności udzielanych zamówień z prawem zamówień publicznych i ustawą o finansach publicznych;
- współpraca z obsługą prawną PFB oraz innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych;
- przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej 130 000 zł obwiązującym w Instytucji;
- prowadzenie ewidencji (rejestrów) udzielanych zamówień publicznych i umów;
- przygotowanie i prowadzenie przetargów na najem/dzierżawę budynków i pomieszczeń PFB;
- opracowywanie i aktualizowanie regulaminów wewnętrznych oraz zarządzeń wewnętrznych związanych z zamówieniami publicznymi
Przy zatrudnieniu na 1,0 etatu dodatkowo realizacja zadań dotyczących projektów finansowych tj. w szczególności:
- poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów,
- opracowywanie, wypełniania oraz składanie wniosków o dofinansowanie powierzonych projektów w ramach odpowiednich programów krajowych i zagranicznych w tym rozliczanie otrzymanych ;
- utrzymywanie stałych kontaktów oraz współpraca z instytucjami i urzędami wdrażającymi projektu kulturalne;
- przygotowywanie projektów umów w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
- wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub ekonomiczne;
- co najmniej dwuletni staż zawodowy na podobnym stanowisku;
- znajomość aktualnych przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych;
prawa budowlanego - w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówień na roboty budowlane;
- znajomość zagadnień z zakresu elektronizacji zamówień publicznych;
- umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
-znajomość zasad pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych, w szczególności dotacji UE, dotacji/konkursów oraz grantów krajowych;
-znajomość zasad dostępności cyfrowej oraz tworzenia dostępnych dokumentów;
-umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
-umiejętność analitycznego myślenia,
-umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
- dokładność i staranność,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność,
- znajomość języka angielskiego w tym zawodowego;
- kompetencje językowe – precyzja językowa,
- doskonała organizacja pracy,
- wysoka kultura osobista,

Oferujemy

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w instytucji kultury będącej wojewódzką samorządowa jednostką organizacyjną

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku);
- list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Termin złożenia dokumentów: do dnia 28.11.2021 r.
Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres
Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail: hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.