powrót
Stanowisko
Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo – Księgowego
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Czas trwania oferty

14.01 13.02

Słowa kluczowe
  • Księgowość
  • Muzeum
Opis stanowiska

Muzeum Miasta Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

Warunki pracy:
• Rodzaj umowy – umowa o pracę;
• Wymiar – 1/1 etatu;
• Ilość wolnych miejsc pracy – 1;
• Miejsce wykonywania pracy – Łódź;
• Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Finansowo-Księgowy;
• Termin składania ofert – do 13.02.2022 r.;
• Planowany termin rozpoczęcia pracy – od dnia 15.03.2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. wsparcie merytoryczne oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem obowiązków przez podległych pracowników Działu Finansowo-Księgowego;
2. nadzór nad prawidłowym stosowaniem polityki rachunkowości w ewidencji finansowo-księgowej, występowanie o zmiany lub niezbędne jej uzupełnienia;
3. sporządzanie lub kontrola poprawności dokumentów rozliczeniowych, informacji podatkowych i deklaracji przygotowywanych przez podległych pracowników Działu Finansowo-Księgowego;
4. nadzór nad poprawnością prowadzonych rejestrów dla celów rozliczania VAT oraz sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych podatku VAT;
5. kontrola gospodarki towarowej i materiałowej;
6. przygotowywanie materiałów planistycznych, koordynacja procesu planowania zadaniowego oraz kontrola wykonania budżetów zadaniowych w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
7. weryfikacja rozliczeń finansowych z wykorzystania przyznanych dotacji;
8. organizacja pracy pracowników Działu Finansowo-Księgowego;
9. współudział w pracach związanych z rocznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem bilansu;
10. koordynacja i kontrola prawidłowości rozliczeń inwentaryzacyjnych.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. znajomość przepisów i umiejętność stosowania zasad ewidencji księgowej spełniającej wymagania wykształcenie wyższe kierunkowe ( finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia);
2. doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych co najmniej 7 lat;
3. wszelkich prawnych procedur, w tym jednolitego pliku kontrolnego JPK i JPK_VAT;
4. znajomość zasad i praktyczna umiejętność ewidencji i rozliczania podatku VAT w okresach miesięcznych i rocznych oraz korekt wieloletnich;
5. znajomość, umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacja podatkowa;
6. dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;
7. biegła umiejętność pracy z wykorzystaniem programu MS Office, w szczególności Excell;
8. samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;
9. skrupulatność i sumienność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Kryteria dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy w instytucjach finansów publicznych prowadzących działalność gospodarczą

Oferujemy

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
• możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;
• system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. programowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi
ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).
Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 13.02.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl
Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.