powrót
Stanowisko

Główny specjalista ds. kadr, spraw socjalnych i sekretariatu

Umowa
etat
Miasto
Elbląg
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.09 30.09

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • HR
  • Kadry
  • Prawo

Opis stanowiska

prowadzenie całokształtu spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w instytucji;
naliczanie wysługi lat, nagród jubileuszowych oraz innych składników wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
kompleksowe prowadzenie akt osobowych;
prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w zakresie: opracowywania programu i planu finansowego ZFŚS, współudział
w ustalaniu zasad podziału i wykonywania czynności zleconych w zakresie administrowania ZFŚS;
prowadzenie terminarza spotkań, konferencji, narad i innych spotkań służbowych Dyrekcji oraz organizacja wyjazdów służbowych Dyrekcji;
prowadzenie spraw kancelaryjnych w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji, organizowania obiegu pism i prowadzenia ewidencji zarządzeń
i komunikatów wewnętrznych, podawanie do wiadomości zainteresowanych komórek zarządzeń, okólników, instrukcji, informacji itp.;
sporządzanie deklaracji i sprawozdać GUS;
prowadzenie i obsługa panelu Benefis system;
obsługa sekretariatu Biblioteki.

Wymagania

wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu: Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Prawo pracy i pokrewne;
minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku;
znajomość programów kadrowo-płacowych;
znajomość przepisów prawa pracy;
znajomość przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
znajomość obsługi urządzeń biurowych;
wysokie umiejętności interpersonalne.

Oferujemy

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia w renomowanej instytucji kultury,
pakiet socjalny,
dodatek stażowy za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, na podstawie od udokumentowanego stażu pracy. Dodatek przysługuje od 5 lat stażu pracy;
możliwość udziału w szkoleniach/ warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Warunki aplikowania

1. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV),
list motywacyjny,
dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
2. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@bibliotekaelblaska.pl

bądź składać osobiście w sekretariacie: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, ul. św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg

3. Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

5. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

6. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

7. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.