powrót
Stanowisko
Główny Księgowy
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.11 30.11

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Księgowość
Opis stanowiska

• prowadzenie całokształtu zagadnień finansowo księgowych Biblioteki,
• sporządzanie planu finansowego oraz sprawozdań, korekt na potrzeby jednostek nadrzędnych,
• nadzór nad prawidłowym obiegiem i rozliczeniem dokumentów księgowych,
• odpowiedzialność za wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• kontrola zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
• wspieranie kluczowych decyzji podejmowanych przez Dyrekcję WiMBP,
• nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem i realizacją budżetu,
• nadzór nad windykacją należności,
• nadzór nad prawidłowym naliczaniem wynagrodzeń,
• nadzór nad prawidłowym rozliczaniem środków ZFŚS,
• współpraca z organami skarbowymi, ZUS, GUS, bankami,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS w zakresie dotyczącym spraw finansowych
• kierowanie Działem Księgowo-Finansowym
Wymagane dokumenty:
• CV, list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:
1.Spełnienia wymagań określonych Ustawą o finansach publicznych tj.:
•obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
•pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
•niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
•znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
•spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
2.znajomości gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, znajomości przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości,
3.doświadczenia w sektorze finansów publicznych,
4.znajomości obsługi pakietu MS Office, Płatnika, programów do obsługi bankowości elektronicznej,
5.znajomości i umiejętności interpretowania przepisów prawa w powierzonym o
obszarze

Oferujemy

•stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu,
•praca zasadniczo od poniedziałku do piątku – 40 godzin tygodniowo - 8 godzin dziennie,
•wynagrodzenie miesięczne – pensja zasadnicza od 5500 zł brutto + dodatek funkcyjny + ewentualny dodatek stażowy,
•atrakcyjne miejsce pracy: budynek główny WiMBP - Targ Rakowy 5/6;
•praca w zespole 4-osobowym,
•przyjazne środowisko pracy,
•podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
•świadczenia pozapłacowe: dopłaty do wypoczynku, kasa zapomogowo-pożyczkowa, nagrody jubileuszowe

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym po adresem: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „Główny Księgowy” w temacie wiadomości).
Do przesłanych dokumentów prosimy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.
Po weryfikacji Państwa dokumentów zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne.
Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj: http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracownikw-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojewdzkiej-i-miejskiej-bibliotece.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.