powrót
Stanowisko
Główny Księgowy
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Czas trwania oferty

07.09 15.09

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Księgowość
Opis stanowiska

1. Prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu Biblioteki,
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
5. Sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,
6. Opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji wydatków,
7. Zapewnienie kontroli pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych oraz zawieranych umów,
8. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń finansowych m.in. przydzielonych dotacji, zobowiązań ZUS i podatkowych, oraz innych otrzymanych środków podlegających rozliczeniu,
9. Bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Biblioteki,
10. Zapewnienie terminowości spłat zobowiązań oraz ściągania należności,
11. Opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, obsługi kasowej,
12. Prowadzenie szkoleń, instruowanie oraz wspieranie pracowników Biblioteki w zakresie realizacji zadań dotyczących finansów publicznych,
13. Nadzorowanie pracy działu finansowo-księgowego Biblioteki, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego oraz aktualizacja polityki finansowej instytucji,
14. Współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji,
15. Realizacja innych zadań Głównego Księgowego wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236.) powinna spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego / Głównej Księgowej;
5. Spełniać jeden z poniższych warunków:
a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe zostały określone w ogłoszeniu pod adresem https://www.rajska.info/oferty-pracy

Oferujemy

1. Szansę na stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat,
3. Możliwość rozwoju zawodowego,
4. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
5. Pakiet multisport,
6. Doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu pod adresem https://www.rajska.info/oferty-pracy można składać do dnia 15 września 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie Biblioteki ul. Rajska 1, 31-124 Kraków lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Dopuszczamy możliwość przesłania skanów dokumentacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: biblioteka@rajska.info

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. WBP w Krakowie zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami i przeprowadzenia z nimi rozmowy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.