powrót
Stanowisko
Główny Księgowy
Umowa
etat
Miasto
Katowice
Województwo
Śląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.05 14.06

Słowa kluczowe
  • Księgowość
  • Muzeum
Opis stanowiska

Obowiązki na stanowisku pracy:
 zarządzanie zespołem księgowo-finansowym;
 sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 prowadzenie rachunkowości zarządczej;
 opracowywanie projektów planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją;
 realizowanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi w sposób racjonalny i efektywny;
 nadzorowanie prawidłowego obliczania podatków i składek oraz terminowej realizacji zobowiązań;
 opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych, zarządzeń dotyczących spraw finansowo-księgowych w szczególności polityki rachunkowości muzeum;
 współpraca z dyrekcją muzeum w zakresie tworzenia polityki finansowej instytucji.

Wymagania

Konieczne:
• Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
• znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
Pożądane:
 co najmniej 5 lat praktyki w księgowości;
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 bardzo dobra znajomość ustaw: o finansach publicznych; o rachunkowości; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o muzeach, a także wszystkich innych przepisów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków głównego księgowego wynikających z ustawy o rachunkowości;
 umiejętność prawidłowego interpretowania i stosowania przepisów prawnych;
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel);
 bardzo dobre umiejętności analityczne;
 doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
 umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
 umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;

Oferujemy

 stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 wysoki standard warunków pracy;
 szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego;

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:
 CV
 List motywacyjny

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: GK/FK/MŚ

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.