powrót
Stanowisko
Główny księgowy
Umowa
etat
Wynagrodzenie

5500—7000 PLN brutto

Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.01 15.02

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

- Prowadzenie rachunkowości Centrum Kultury „Zamek” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
- Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania.
- Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznawanej przez Organizatora.
- Przygotowywanie projektów budżetu Centrum Kultury „Zamek” oraz harmonogramu wydatków.
- Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
- Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury.
- Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji.
- Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
- Zapewnienie terminowego ściągania należności.
- Nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowym ich przekazywaniem.
- Nadzór nad sporządzaniem, rozliczaniem i przesyłaniem drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
- Nadzorowanie realizacji umów cywilnoprawnych i ich obsługi księgowej.
- Nadzorowanie przygotowywania i rozliczenia inwentaryzacji.
- Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo- księgowych.
- Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

Wymagania

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) następujące wymagania:
- Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego UE,
- Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
- Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
- Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
- Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Kandydat musi wykazać znajomość prawa w zakresie:
Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawy o finansach publicznych. Ustawy o rachunkowości. Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od osób prawnych. Ustawy VAT. Ustawy o zamówieniach publicznych. Kodeks Pracy.

Oferujemy

- Pracę w ciekawej, dynamicznej instytucji kultury.
- Możliwość zdobycia nowych doświadczeń.
- Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać na e-mail: place@zamek.wroclaw.pl z tematem: „Nabór na stanowisko pracy Główny Księgowy” w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie- telefonicznie. Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.