powrót
Stanowisko
Główny Księgowy w Bibliotece Publicznej w Zielonkach
Umowa
etat
Miasto
Zielonki
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Kadry
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
- Prowadzenie rachunkowości BPZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
- Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
- Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora BPZ planu finansowego i sprawozdań miesięcznych z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
- Przygotowywanie projektów budżetu BPZ i harmonogramu wydatków.
- Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji, opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości BPZ.
- Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń i terminowe ich przekazywanie, prowadzenie kartotek płacowych i ich wypłat oraz akt osobowych pracowników.
- Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
- Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz dokumentacji statystycznej dla GUS.
- Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
- Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
- Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych niestanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Dokumentacja finansowa przybytków i ubytków zbiorów bibliotecznych oraz zakupionego sprzętu, uzgadnianie wartości majątku biblioteki, odpowiedzialność za przeprowadzanie inwentaryzacji majątku BPZ.
- Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych, nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczych.
- Współpraca ze Referatem Dochodów i Budżetu oraz Skarbnikiem Gminy Zielonki.

Wymagania

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna Biblioteki:
- spełniać wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t. j.);
- posiadać biegłą znajomość prawa, w zakresie:
gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko Głównego Księgowego Biblioteki:
1. Posiadanie minimum 3 lat stażu pracy na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (lub/i inne wymagania wynikające z przepisów wewnętrznych biblioteki).
2. Praktyka w księgowości w instytucji kultury, doskonałe umiejętności organizacyjne, myślenie strategiczne.
3. Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, sporządzania dokumentacji płacowej, prowadzenia gospodarki kasowej oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
4. Posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
5. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
6. Dobra znajomość programów księgowo-płacowych oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

Oferujemy

Oferujemy:
• umowa o pracę na czas określony (3/8 etatu) z możliwością dalszego zatrudnienia;
• możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia w instytucji kultury.

Planowane zatrudnienie: od luty 2022 r.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Dyplom lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
4. Świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego BP” lub przesłać drogą pocztową na adres biblioteki. Można też przesyłać skany dokumentów e-mailem na adres: biblioteka@zielonki.org (w tytule maila wpisać: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego BP”) w terminie do 30 stycznia 2023 r., do godz. 20.00. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.