powrót
Stanowisko
Główny Księgowy/Główna Księgowa
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

10.01 10.02

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

• prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami;
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz nadzorowanie wydatkowania środków budżetowych;
• czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowo-kadrowego i finansowo-księgowego, uzupełnianie bazy danych w systemach kadrowych i płacowych;
• opracowywanie projektów planów finansowych oraz nadzór nad ich
realizacją;
• sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetowych;
• nadzorowanie prawidłowego obliczania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz terminowej realizacji zobowiązań;
• obsługa programu Sage Symfonia, Kadry i Płace, wersja 2022 a;
• współpraca z Dyrektorem Domu Kultury „Rembertów” w zakresie tworzenia polityki finansowej instytucji;
• dostarczanie kierownictwu instytucji aktualnej i rzetelnej informacji o stanie finansowym jednostki;
• bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych;
• współpraca z bankiem, organami skarbowymi, ZUS, GUS w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania

• wykształcenie wyższe ekonomiczne;
• min. 3 letni staż pracy w księgowości;
• znajomość pakietu MS Office (Excel); • znajomość programu Sage Symfonia, Kadry Płace;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
• przyjazne środowisko pracy;
• niezbędne narzędzia do pracy;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Warunki aplikowania

W celu aplikacji na stanowisko prosimy o złożenie pakietu następujących dokumentów i oświadczeń:
1. Życiorys/CV z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
2. List motywacyjny;
3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści:
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8, 04-485 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w terminie do dnia 10 lutego 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: Główny Księgowy/ Główna Księgowa”.

- listownie na adres: Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8, 04-485 Warszawa,
- osobiście: w sekretariacie Domu Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8 w Warszawie, tel. 22 611 96 87.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: info@dkrembertow.waw.pl wpisując w temacie maila: Główny Księgowy/Główna Księgowa

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.