powrót
Stanowisko
Główny/a księgowy/a
Umowa
etat
Miasto
Piła
Województwo
Wielkopolskie
Czas trwania oferty

16.11 10.12

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością Muzeum;
 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
 sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego;
 przygotowywanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków;
 sporządzanie bilansu;
 opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury;
 tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury;
 sporządzanie sprawozdań finansowych RBN, RBZ, RBUN, RBUZ, GUS oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS i FP – potrąceń oraz terminowego ich przekazywania;
 organizowanie i nadzorowanie rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych wraz z obsługa programu Płatnik;
 rozliczanie pozyskanych środków finansowych z zewnętrznych źródeł;
 należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;
 prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 organizowanie i nadzorowanie przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych oraz sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych zgodnie z rocznym planem inwentaryzacji;
 zarządzanie zespołem księgowo-finansowym.

Wymagania

Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 posiadanie obywatelstwa polskiego;
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

dodatkowo kandydat/ka powinien/na spełniać jeden z poniższych warunków:
 ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;
 ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
 posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:
 znajomości ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania;
 doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;
 znajomości gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej;
 umiejętności obsługi programów: finansowo-księgowych, Płatnik, KSAT, programów pakietu MS Office (Excel)

Oferujemy

 umowę o pracę
 pełny wymiar czasu pracy
 pracę w przyjaznej atmosferze

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”
2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy:
 złożyć osobiście w siedzibie Muzeum przy ulicy Browarnej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Muzeum Okręgowym w Pile”
 przesłać pocztą na adres Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła. Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Muzeum Okręgowym w Pile”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.