powrót
Stanowisko
Główna Księgowa
Umowa
etat
Miasto
Stryków
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

21.01 02.02

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
a. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
b. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Zakres obowiązków i czynności:
- prowadzenie rachunkowości Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ,
- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentó

Wymagania

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:
Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:
1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).
2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie, Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do doświadczenia.

Warunki aplikowania

tel.881 442 335

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.