powrót
Stanowisko
Główna Księgowa/Główny Księgowy
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.02 22.02

Słowa kluczowe
  • Księgowość
  • Teatr
Opis stanowiska

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości oraz o organizowaniu i pro-wadzeniu działalności kulturalnej, w tym m. in.:

1. prowadzenie rachunkowości Teatru zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką rachunkowości Teatru,
2. opracowywanie projektów i planów finansowych i przedkładanie do zatwierdzenia,
3. wykonywanie dyspozycji dotyczących środków pieniężnych stosownie do udzielonych pełnomocnictw,
4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z obowiązującymi przepisami,
5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
6. analiza stanu i wyniku finansowego Teatru,
7. sporządzanie sprawozdawczości finansowej i podatkowej,
8. prowadzenie polityki kadrowo-płacowej,
9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Teatru w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
10. nadzór nad prowadzeniem kasy Teatru,
11. współpraca w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych, instrukcji np. aktów wewnątrzzakładowych,
12. kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w tym Urząd Miasta, US, ZUS, GUS),
13. nadzór nad prawidłowym przekazywaniem składników majątkowych, sprawowaniem odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
14. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych,
15. wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów,
16. we współpracy z kierownikami działów Teatru koordynacja i planowanie oraz rozliczanie urlopów i dni wolnych pracowników,
17. zastępowanie Dyrektora Teatru zgodnie z przekazanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami.

Ponadto Główny/a Księgowy/a odpowiada za:
1. prawidłowe ustalenie stanu i wyniku finansowego Teatru,
2. prowadzenie i przestrzeganie zasad gospodarki finansowej określonej obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości,
3. nadzór, koordynację i kontrolę działalności komórek sprawujących obsługę finansowo-księgową.

Wymagania

Zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych (dostarczyć stosowne oświadczenie);
3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (dostarczyć stosowne oświadczenie);
4. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełniać jeden z poniższych warunków:
a) ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Oferujemy

Umowę o pracę. Wymiar etatu: 1,0

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

1. życiorys,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
4. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Termin złożenia dokumentów: do dnia 22.02. 2021 r.

Dokumenty można złożyć: osobiście lub pocztą na adres:
Miejski Teatr Miniatura
Gdańsk 80-236
Al. Grunwaldzka 16

Z dopiskiem – „nabór – Główny/a Księgowy/a”

lub na adres e-mail:c.zboromirska-bienczak@teatrminiatura.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.