powrót
Stanowisko
Dyrektor
Umowa
etat
Miasto
Sopot
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Sztuka
Opis stanowiska

1) organizacja działalności galerii w sposób zapewniający realizację celów statutowych;
2) kierowanie działalnością galerii, w szczególności w zakresie ustalania kierunków rozwoju, działalności merytorycznej oraz właściwego doboru kadry i osób współpracujących;
3) zarządzanie finansami galerii oraz nadzór nad zbiorami oraz majątkiem instytucji;
4) pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje Organizatora;
5) reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
6) współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa.

Wymagania

1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy, w tym przynajmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
3) co najmniej 10-letnie doświadczenie w działalności związanej ze sztuką;
4) obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
5) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz.627);
6) znajomość przynajmniej jednego z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego w stopniu pozwalającym na nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
7) spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
10) terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

Oferujemy

Kierowanie jedną z jedną z najważniejszych galerii sztuki w Polsce. Praca na pełen etat, powołanie na czas określony od 3 do7 lat.

Warunki aplikowania

Wniosek wraz załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miasta Sopotu, Wydział Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub złożyć w Kancelarii Ogólnej – pok. nr 16 (adres jak wyżej). Termin dostarczenia kompletu dokumentów mija 31 stycznia 2022 roku o godz. 17.30.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.