powrót
Stanowisko
Dyrektor Zamku Cieszyn
Umowa
etat
Miasto
Cieszyn
Województwo
Śląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.01 30.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Grafika
  • Nowe media
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Dyrektor instytucji kultury, pełny etat, powołanie na czas określony – 5 lat
Zakres podstawowych zadań jakie będzie realizował dyrektor w zakresie bieżącego
funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
1. kierowanie pracą Zamku Cieszyn i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. realizacja celów i zadań statutowych oraz wypełnianie zapisów Programu realizacji zadań w
zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Zamku Cieszyn
3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników
Zamku Cieszyn
4. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Zamku
Cieszyn
5. gospodarowanie mieniem Zamku Cieszyn
6. podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Zamku Cieszyn
7. współpraca z organizatorami - samorządami Miasta Cieszyna oraz Województwa Śląskiego
oraz instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi
instytucjami
8. podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta w zakresie
realizacji zadań statutowych Zamku Cieszyn.

Wymagania

Wymagania i kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji
kultury:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
5. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa
wyższego.
6. Co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności
gospodarczej w jednym z następujących obszarów: administracja publiczna, kultura, edukacja,
nauka, ekonomia, zarządzanie, projektowanie przemysłowe, design, wzornictwo, reklama,
działalność agencji reklamowych.
7. Udokumentowana dobra znajomość jednego języka obcego w mowie i piśmie (preferowany
język angielski).

Wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydata w
konkursie:
1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
2. znajomość źródeł pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków
z programów UE,
3. znajomość dodatkowych języków obcych,
4. potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku
kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej),
5. predyspozycje menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania
zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane doświadczenie w zakresie
realizacji projektów międzynarodowych;
6. umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy,
samodzielność, dyspozycyjność,
7. wizja funkcjonowania Zamku Cieszyn zaprezentowana komisji konkursowej w formie prezentacji multimedialnej.
Pozostałe wymagania dostępne są w pełnej treści ogłoszenia w zakładce PRACA na stronie: https://bip.um.cieszyn.pl/

Oferujemy

Szczegóły konkursu:
https://bip.um.cieszyn.pl/oferta-pracy/30289/zarzadzenie-nr-0050-181-2021

Warunki aplikowania

Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami:
1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn – Nie otwierać” w terminie do dnia 30.04.2021 do godz.14:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).
2. Uwagi do sposobu złożenia dokumentów:
a) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, b) kopie dokumentów kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie,
c) pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, d) kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
e) w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
f) zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora), g) korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany mail.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.