powrót
Stanowisko
dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
Umowa
etat
Miasto
Płock
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.02 12.03

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Teatr
Opis stanowiska

Zadania realizowane przez Dyrektora Teatru:
1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru,
2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Teatru na najwyższym poziomie,
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru,
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,
5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru,
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
7) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

Wymagania

1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1) wykształcenie wyższe,
2) udokumentowane:
a) co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,
b) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
1) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz przepisów prawa pracy,
3) znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

3. Wymogi formalne kandydatów:
1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia przed przystąpieniem do konkursu.

Oferujemy

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia, zawierającą wszystkie niezbędne informacje, w tym wykaz dokumentów do złożenia w ofercie, dostępne na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Warunki aplikowania

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:
"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku”
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

Dzień 12 marca 2021 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej dnia 12 marca 2021 r. do godziny 16.00.

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.