powrót
Stanowisko
Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury
Umowa
etat
Miasto
Suwałki
Województwo
Podlaskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

01.10 30.11

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Film
  • Fotografia
  • Muzyka
  • Sztuka
  • Teatr
Opis stanowiska

Głównym zadaniem dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury będzie kierowanie całokształtem działalności jednostki będącej miejską samorządową instytucją kultury funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. poz. 2020) oraz statutu Suwalskiego Ośrodka Kultury stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Suwalskiego Ośrodka Kultury zmienionego uchwałą nr XLI/516/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. i uchwałą nr XX/254/2020 z dnia 18 marca 2020 r.

Wymagania

WYMAGANE KWALIFIKACJE:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki studiów: ekonomia, prawo, bądź z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej, pedagogiki kulturalno-oświatowej bądź pokrewne lub studia podyplomowe o podanych kierunkach.
2. Co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.
6. Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
1. Wiedza na temat działalności statutowej Suwalskiego Ośrodka Kultury.
2. Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 10-osobowym zespołem ludzkim.
3. Zdolności menadżerskie oraz organizatorskie.
4. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza domów kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązującymi w tych instytucjach, a także prawa zamówień publicznych.
5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

Oferujemy

1. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora SOK zostanie zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności SOK oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r. poz. 2020). Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na dyrektora, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje niepowołanie na to stanowisko.
2. Po podjęciu przez Prezydenta Miasta Suwałk decyzji o wyborze kandydata na dyrektora SOK, wybrany kandydat zostanie powołany na dyrektora SOK na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Warunki aplikowania

Ofertę przystąpienia do niniejszego konkursu należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 4-5, lub przesyłką listową, do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu znajdują się pod podanym powyżej linkiem.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.