powrót
Stanowisko
Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu
Umowa
etat
Miasto
Sosnowiec
Województwo
Śląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

29.12 31.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12

Wymagania

Wymagania obowiązkowe:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność kulturalną.
3. Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury
w szczególności instytucji muzealnych oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
4. Umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności menedżerskie
i organizatorskie.
5. Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Pałacu Schoena Muzeum
w Sosnowcu.
6. Umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych.
7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
8. Niekaralność.
9. Pełna zdolność do czynności prawnych.

Oferujemy

Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji: Dział Finansowo – Księgowy, Sosnowiec, ul. Chemiczna 12, tel.: 32 363 45 14

Warunki aplikowania

1. Oferty należy składać w osobiście Urzędzie Miasta, Wydziale Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury i Turystyki (pok. 503C, IV piętro), Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 stycznia 2022 r. włącznie (do godz. 17.30), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PAŁACU SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU – NIE OTWIERAĆ, z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Sosnowca. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
3. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 marca 2022 roku.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.