powrót
Stanowisko
Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
Umowa
etat
Miasto
Puck
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

29.06 20.08

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

1) kierowanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Muzeum,
3) nadzór nad zbiorami i nad majątkiem Muzeum,
4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych,
5) wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Muzeum,
6) nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej Muzeum,
7) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Muzeum.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1 ) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, w bibliotekach, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełni praw publicznych,
5) obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,
6) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
8) nieposzlakowana opinia.

Oferujemy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 673 42 04,

Warunki aplikowania

Dokumenty należy wysłać lub złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy“ w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84- 100 Puck

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.