powrót
Stanowisko
Dyrektor Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży
Umowa
etat
Wynagrodzenie

5.000—7.000 PLN brutto

Miasto
Łomża
Województwo
Podlaskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

22.07 27.08

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
• nadzór i kierowanie bieżącą statutową działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania,
• zarządzanie mieniem muzeum,
• wykonywanie w imieniu muzeum czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w muzeum,
• prawidłowe planowanie i dysponowanie środkami budżetu instytucji,
• zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,
• zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,
• pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów, związanych z działalnością muzeum,
• organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współpraca ze środowiskami kultury,
• przygotowywanie i przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa powołanie od 3 do 7 lat maksymalnie.

Wymagania

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży może przystąpić osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• udokumentowany, co najmniej 5. letni staż pracy,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury w tym ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ; prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy.

Oferujemy

Praca na stanowisku kierowniczym w otoczeniu pasjonatów.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• pisemne zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora muzeum z własnoręcznym czytelnym podpisem,
• życiorys (CV) zawierający informację o danych kontaktowych, wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
• pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, uwzględniającej warunki organizacyjno-finansowe instytucji w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu lat (maksymalnie 10 stron),
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń o ukończeniu kursów, certyfikatów itp.)
• kopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia i doświadczenie zawodowe: kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
• oświadczenia (druk stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łomży um.bip lomza.pl ),
• do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje),
• oświadczenie (druk stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łomży um.biplomza.pl),
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane.
•Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydział Organizacji i Kadr p.123, 18 – 400 Łomża, ul. Stary Rynek 14. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:,, Oferta pracy na stanowisko Dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego ".

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.