powrót
Stanowisko
Dyrektor Muzeum Piaseczna
Umowa
etat
Miasto
Piaseczno
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez:
– gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
– katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
– zabezpieczanie i konserwacja zbiorów,
– udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
– prowadzenie działalności wydawniczej,
2) Zarządzanie, nadzór i reprezentowanie na zewnątrz Muzeum Piaseczna.
3) Prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum.
4) Planowanie, organizowanie procesu pracy w Muzeum.
5) Pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec zatrudnionych pracowników oraz wykonywanie wszelkich obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy.

Wymagania

Wymagania obowiązkowe (kryteria niezbędne):
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) 5 letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zespołami ludzkimi,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
8) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
9) znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury (w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa pracy),
10) znajomość statutu Muzeum Piaseczna w organizacji.

Preferowane kwalifikacje dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: zarządzanie instytucjami kultury, muzealnictwo, historia sztuki,
2) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
3) znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu co najmniej komunikatywnym,
4) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV,
4) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (m.in.: kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy, umowy cywilnoprawne, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach),
6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku...

Oferujemy

Informację o warunkach organizacyjnych działalności Muzeum w Piasecznie kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać u Dyrektora Biura Promocji i Kultury UMiG Piaseczno, ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno, tel.: 22 70 17 651

Warunki aplikowania

Oferty kandydatów zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt 5 należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Piaseczna” w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub przesłać na adres: UMiG Piaseczno, ulica Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku do godz. 16.00. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.