powrót
Stanowisko
dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Umowa
etat
Miasto
OPATÓWEK
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

17.03 16.04

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

1)nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum,
2) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem,
3) przedstawianie Organizatorowi oraz innym upoważnionym jednostkom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum,
4) aprobowanie wydatków w granicach ustalonego budżetu,
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
i materialnymi,
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń w związku z działalnością Muzeum,
7) wykonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum.

Wymagania

1) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie
2) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na okres 3 lat (według wzoru określonego w zał. nr 1 do Ogłoszenia),
3) posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
4) posiadanie wykształcenia wyższego,
5) 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez ten okres własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
II. Wymagane dodatkowe umiejętności i kompetencje:
1) preferowane wykształcenie w zakresie zarządzania,
2) znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem Muzeum, w tym przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych,
3) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych),
4) doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Oferujemy

1) informacji o konkursie udziela Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel. 62 5014231

Warunki aplikowania

1) list motywacyjny zawierający uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, z własnoręcznym czytelnym podpisem,
2) kwestionariusz osobowy z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, z własnoręcznym czytelnym podpisem (według wzoru określonego w zał. nr 2 do ogłoszenia),
3) program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 2. w formie papierowej
z własnoręcznym czytelnym podpisem, (według wzoru określonego w zał. nr 1 do Ogłoszenia),
4) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5) kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG), poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem,
6) oświadczenie kandydata dotyczące spełnienia wymogów z pkt. I. 6 - 8 (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Ogłoszenia),
7) składane przez kandydata dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy muszą być opatrzone klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu udziału w konkursie na kandydata na dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 211 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie.”

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt VI stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.
VI. Sposób i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, pokój nr 8 (parter) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kaliszu pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, do dnia 16 kwietnia 2021

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.