powrót
Stanowisko
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach
Umowa
etat
Miasto
Siedlce
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.01 05.02

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

1) kierowanie bieżącą działalnością MBP, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania oraz reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
2) składanie oświadczeń woli w imieniu MBP, w tym zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) planowanie i dysponowanie środkami budżetu, prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej;
4) bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej;
5) dbałość o właściwe wykorzystywanie mienia i majątku instytucji;
6) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność MBP;
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzań dotyczących funkcjonowania MBP;
8) wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników instytucji;
9) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności MBP, określonych obowiązującymi przepisami;
10) zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej;
11) współpraca z różnymi partnerami w sferze kultury ( m.in. ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, instytucjami)
w zakresie realizowanych celów i zadań statutowych MBP);
12) inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności instytucji.

Wymagania

wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
3) posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (dopuszczalna praca realizowana na podstawie umów cywilno-prawnych innych niż umowa o pracę);
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
5) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1440, z późn. zm.);
6) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.;
8) posiada biegłą znajomość języka polskiego; w przypadku cudzoziemca posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.);
9) złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie.
wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym,
2) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
3) znajomość problematyki i przepisów prawa będących przedmiotem działalności biblioteki publicznej,

Oferujemy

pełny etat, umowę o pracę na okres 7 lat, warunki wynagrodzenia do ustalenia

Warunki aplikowania

1) Oferty o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska,
w Biurze Obsługi Interesanta Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2,
08-110 Siedlce ( w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.45-15.45) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
W obu przypadkach na kopercie należy umieścić dopisek:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach – NIE OTWIERAĆ”

2) Oferty należy składać do 5 lutego 2021 roku.

3) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Siedlce, nie decyduje data stempla pocztowego.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.