powrót
Stanowisko
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu
Umowa
etat
Miasto
Radom
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

29.09 03.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • Kadry
Opis stanowiska

Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) organizacja pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;
2) ustalanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej oraz planów finansowych i merytorycznych instytucji;
3) ustalenie organizacji wewnętrznej instytucji;
4) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej instytucji;
5) wykonywanie, w rozumieniu kodeksu pracy, czynności za pracodawcę wobec pracowników instytucji;
6) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
7) dysponowanie środkami finansowymi instytucji, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie i celem na jaki zostały zaplanowane;

Wymagania

I. Kwalifikacje, umiejętności i kompetencje wymagane od kandydata:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury;
3) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu w kulturze – staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub praktyka w kierowaniu zespołem przy realizacji projektów kulturalnych;
4) znajomość przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z zakresu funkcjonowania bibliotek, prowadzenia działalności kulturalnej oraz finansów publicznych;
5) znajomość języka obcego kongresowego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych;
6) niekaralność;
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

II. Dodatkowo preferowane umiejętności i kompetencje:
1) doświadczenie przy realizacji ogólnopolskich przedsięwzięć kulturalnych;
2) doświadczenie w kierowaniu zespołem nie mniejszym niż 30 osób;
3) doświadczenie przy realizacji projektów inwestycyjnych;
4) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;
5) ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa lub zarządzania w kulturze.
6) doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece lub archiwum

Oferujemy

Praca na stanowisku dyrektora dużej instytucji (siedziba główna i 11 filii bibliotecznych, zatrudnienie na poziomie 80 etatów) na okres od 3 do 7 lat

Warunki aplikowania

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 3 listopada 2020 r., do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do UM w Radomiu) pod adres: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, Biuro Kadr i Szkoleń, pok. 111, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – NIE OTWIERAĆ”. Oferty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie strony oferty i załączonych dokumentów w wersji papierowej powinny być kolejno ponumerowane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.