powrót
Stanowisko
Dyrektor instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
Umowa
etat
Miasto
LUBLIN
Województwo
Lubelskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.11 06.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Kadry
Opis stanowiska

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą przy ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin (na czas określony trzech lat, tj. od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.)

Wymagania

1. Wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego;
3) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej, w tym:
a) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury
lub podmiotach, których działalność związana jest z twórczością artystyczną
lub upowszechnieniem kultury
lub
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
związanej z twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz toczącego się przeciwko
kandydatowi postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego;
6) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
2. Wymagania merytoryczne:
1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów
publicznych;
2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury;
3) znajomość co najmniej jednego języka obcego.
3. Dodatkowym atutem kandydata będzie:
1) doświadczenie w kierowaniu zespołem;
2) ukończone studia wyższe/podyplomowe/szkolenia/kursy związane z zarządzaniem
w kulturze i/lub z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
3) doświadczenie przy tworzeniu i realizacji projektów kulturalnych;
4) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/konkursy/2021/prezydent-miasta-lublin-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-instytucji-kultury-pn-dzielnicowy-dom-kultury-weglin,356,28055,2.html

Oferujemy

powołanie na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" na czas określony trzech lat, tj. od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.

Warunki aplikowania

Wniosek z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – NIE OTWIERAĆ” osobiście lub przesłać pocztą na adres: Wydział Kultury Urząd Miasta Lublin, ul. Złota 2 (II piętro), 20-112 Lublin w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r., do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.