powrót
Stanowisko
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie
Umowa
etat
Miasto
Będzino, powiat koszaliński
Województwo
Zachodniopomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.02 08.03

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Literatura
Opis stanowiska

1. zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Będzinie (dalej GBP) i reprezentowanie GBP na zewnątrz,
2. realizacja zadań statutowych GBP oraz programu działania zgodnie z umową, o której mowa w art.15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
3. odpowiedzialność za działalność GBP, w tym za właściwy dobór pracowników oraz powierzone mienie;
4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników GBP oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy;
5. kierowanie gospodarką finansową GBP i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym sporządzanie planu finansowego GBP (z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych), który stanowi podstawę gospodarki finansowej GBP;

Wymagania

1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku;
4. wykształcenie wyższe, preferowane połączone lub uzupełnione o ekonomiczne, menadżerskie lub zarządzanie;
5. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz jej finansowania, w szczególności przepisów:
a. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 194,),
b. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
c. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz.869, ze zm.).
d. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 )
6. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury (uwzględnia się własną działalność gospodarczą, wykonywanie działalności na podstawie umów cywilno-prawnych lub kontraktów menadżerskich);
7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
1. samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz dyspozycyjność;
2. znajomość problematyki związanej z działalnością bibliotek oraz przepisów prawnych o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej,
3. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeks pracy,
4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;
5. umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja własnej pracy;
6. umiejętność kierowania zespołem pracowników;
7. znajomość zagadnień

Oferujemy

Praca na stanowisku Dyrektora w wymiarze 1/2 etatu.

Warunki aplikowania

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie” w terminie do dnia 08 marca 2021 r. do godz. 1300 w Urzędzie Gminy Będzino (urna na dokumenty) lub przesłać na adres Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19, (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.