powrót
Stanowisko
Dyrektor Gdańskiego Archipelagu Kultury
Umowa
etat
Wynagrodzenie

10000—14000 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.11 16.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

1) kierowanie całokształtem działalności GAK celem realizacji zadań objętych statutem GAK, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami;

2) realizacja programu określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.);

3) reprezentowanie GAK na zewnątrz;

4) zarządzanie mieniem i dbałość o gospodarkę finansową GAK;

5) realizacja inwestycji i remontów budynków GAK;

6) przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi oraz innym podmiotom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

7) zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie wymaganych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami zarządzeń, regulaminów, komunikatów itp. niezbędnych do prawidłowego działania GAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8) poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania dla projektów realizowanych przez GAK;

9) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

10) wykonywanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadań kierownika zamawiającego;

11) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, a w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami;

12) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz Urzędem Miejskim w Gdańsku w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Wymagania

Wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) minimum 10-letnie doświadczenie pracy w kulturze;
3) minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem, w tym zespołami projektowymi;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
5) obywatelstwo polskie;
6) kandydat na stanowisko dyrektora powinien nie być karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz nie być karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289).

Wymagania merytoryczne:
1) znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego (w szczególności gminnego); finansów publicznych; zamówień publicznych; prawa pracy; postępowania administracyjnego oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury oraz zagadnień związanych z edukacją kulturalną oraz animacją;
3) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności GAK.

Preferowane kryteria dodatkowe:
1) umiejętności w zakresie zarządzania i organizacji pracy;
2) doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych wydarzeń, projektów kulturalnych i edukacyjnych oraz znajomość trendów w kulturze, animacji i edukacji kulturalnej;
3) znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych;
4) dobra znajomość w mowie i piśmie przynajmniej jednego języka obcego;
5) doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną;
6) kreatywność;
7) umiejętności interpersonalne;
8) komunikatywność;
9) dyspozycyjność.

Oferujemy

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora GAK na podstawie powołania na czas określony, na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Gdańska. Wynagrodzenie w przedziale 10 000-14 000 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

Warunki aplikowania

Warunki aplikowania dostępne pod adresem: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Prezydent-Miasta-Gdanska-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-Gdanskiego-Archipelagu-Kultury,a,208324

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.