powrót
Stanowisko
Dyrektor/Dyrektorka Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego (konkurs)
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

21.06 15.09

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

1) realizacja zadań statutowych Muzeum;
2) przygotowywanie i przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;
3) zarządzanie mieniem Muzeum;
4) ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;
5) kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;
6) podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Muzeum z zachowaniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa;
7) kierowanie bieżącą działalnością Muzeum;
8) zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu
i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) organizowanie obsługi prawnej Muzeum;
10) nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

Wymagania

1) wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie;
2) minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy
w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury;
3) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
4) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480, z 2020 r. poz. 285);
7) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średnio zaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;
8) złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów.

Oferujemy

* powołanie na 5 lat na stanowisko dyrektora;
* możliwość rozwoju zawodowego;
* możliwość realizowania autorskiej koncepcji Muzeum.

Warunki aplikowania

Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM KARYKATURY - NIE OTWIERAĆ” na adres:
Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie.
Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 15 września 2021 roku.
Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.