powrót
Stanowisko
Ds. komunikacji i integracji społeczności lokalnej
Umowa
etat
Miasto
Jankowice
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

05.01 20.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Grafika
  • Muzyka
  • Sztuka
Opis stanowiska

1) Inicjowanie i wdrażanie zróżnicowanych form aktywizacji osób w starszym wieku,
2) organizacja i prowadzenie spotkań kulturalno-edukacyjnych, warsztatów, konferencji, koncertów promujących Pałac Jankowice jako miejsca integracji społeczności lokalnej,
3) prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dla osób starszych,
4) kreowanie i wdrażanie autorskich projektów upowszechniających różnorodne formy uczestnictwa w kulturze i sztuce,
5) współpraca z mediami w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Pałacu,
6) obsługa fotograficzna spotkań oraz imprez,
7) przygotowywanie harmonogramów, scenariuszy, kosztorysów oraz umów dla planowanych działań,
8) prowadzenie polityki informacyjnej i promocyjnej w zakresie działalności Pałacu (m.in.: afisze, plakaty, ulotki, artykuły do gazet oraz publikacje w środkach masowego przekazu i internecie),
9) prowadzenie i współredagowanie profili w mediach społecznościowych oraz redakcja strony internetowej,
10) weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi będących w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku oraz zleconych przez przełożonego,
11) współpraca w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację statutowych zadań Pałacu Jankowice,
12) współdziałanie z funkcjonującymi na terenie Gminy placówkami oświatowymi, zdrowotnymi, sołectwami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami Gminy Tarnowo Podgórne,
13) inne zadania przekazane do realizacji przez przełożonego.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) nieposzlakowana opinia,
3) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
4) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych,
5) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wykształcenie:
Wymagane: średnie.
Pożądane: wyższe, kierunek związany z aktywizacją społeczną lub inny związany z animacją kultury.
Doświadczenie zawodowe: pożądane udokumentowane 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku lub przy projektach społecznych.
Dodatkowe wymagania:
Biegła znajomość MS Office, Excel, Word; znajomość programów graficznych; umiejętność redagowania publikacji i prezentacji oraz wystąpień publicznych.
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy

Pełen etat. Praca o charakterze stacjonarnym z wykorzystaniem komputera, w godzinach pracy Pałacu Jankowice.

Warunki aplikowania

Chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
• życiorys (cv),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• oświadczenie o niekaralności lub karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• kandydat zamierzający skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia przysługującego osobie niepełnosprawnej na podstawie art.13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 20. stycznia 2022 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta-komunikacja społeczna” w Pałacu Jankowice, ul. Ogrodowa 2 w Jankowicach w godzinach pracy Pałacu. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.