powrót
Stanowisko
Asystent w Dziale Zbiorów
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

06.09 30.09

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
- opieka i współodpowiedzialność za powierzone zbiory,
- merytoryczne opracowywanie zbiorów obejmujących: inżynierię miejską, komunikację
miejską,
- monitorowanie warunków przechowania zbiorów,
- prowadzenie prac związanych z obsługą magazynów zbiorów w zakresie
przechowywania i udostępniania zbiorów,
- prowadzenie kwerend w kierunku powiększania zbiorów,
- sporządzanie i prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej zbiorów,
- tworzenie scenariuszy wystaw i publikacji towarzyszących,
- aktywny udział w działaniach naukowych, popularyzatorskich, promocyjnych i
edukacyjnych Muzeum

Wymagania

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki inżynieryjno- techniczne),
znajomość zagadnień z zakresu historii nauki i techniki,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- znajomość i obsługa pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel)

Wymagania dodatkowe (fakultatywnie):
- znajomość przepisów z zakresu ewidencji zbiorów (będzie dodatkowym atutem),
- doświadczenie pracy w muzeum,
- prawo jazdy kategorii B („czynne”)

Oferujemy

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&sub_dok_id=104362&nab_id=3342&MODE=nab&ACT=info

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny;
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie droga elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko Asystent ” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl w
nieprzekraczalnym terminie 30 września 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą
rozpatrywane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych
dokumentów.
Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem,
zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie
wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.
Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a
oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno –
archiwalnych.
Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat
sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o
naborze na wolne stanowisko.
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie
Kandydatami.
Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani droga elektroniczną o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat
sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym na stronie
internetowej BIP w zakładce praca.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.