powrót
Stanowisko
Asystent muzealny
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

01.02 22.02

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

1. pozyskiwanie i powiększanie zbiorów z zakresu historii sportu i turystyki;
2. ewidencjonowanie, opracowywanie naukowe i katalogowanie zbiorów z zakresu historii łódzkiego sportu i turystyki oraz materiałów ikonograficznych, fotografii, dokumentów i obiektów związanych z historią sportu i turystyki w Łodzi;
3. opracowywanie scenariuszy i organizowanie wystaw stałych i czasowych;
4. inicjowanie i organizowanie wystaw czasowych i stałych związanych z tematyką sportową i turystyczną na terenie Muzeum Miasta Łodzi;
5. podejmowanie prac mających owocować wydaniem publikacji;
6. podejmowanie prac badawczo-naukowych nad zbiorami i tematami wynikającymi z zakresu merytorycznego Oddziału;
7. inspirowanie pomysłów wydawniczych i wystawienniczych;
8. uzupełnianie zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki;
9. sprawowanie opieki nad zbiorami Oddziału oraz dbanie o przechowywanie ich w warunkach, jakie może zapewnić Muzeum;
10. ewidencjonowanie, inwentaryzacja oraz katalogowanie ww. zbiorów z wykorzystaniem systemu komputerowego;
11. kwerendy, opracowania, konsultacje związane z muzealiami znajdującymi się w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki;
12. poszukiwania eksponatów i kwerendy w zbiorach na zlecenie instytucji kulturalnych, wydawnictw
i osób prywatnych;
13. opracowywanie obiektów skierowanych na Komisję Darów i Komisji Zakupów w zakresie powierzonych zbiorów oraz udział w pracach ww. komisji;
14. inicjowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym, popularnonaukowym i oświatowym w kooperacji z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
15. uczestnictwo w sesjach naukowych i popularnonaukowych, sympozjach, odczytach oraz poznawanie dorobku wystawienniczego innych placówek muzealnych;
16. udział w giełdach kolekcjonerskich i propagowanie poza Muzeum ciekawych eksponatów ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki;

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem działalności muzeów, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, etnologia;
2. ogólna wiedza o Łodzi - m.in. znajomość historii miasta oraz zabytków i ważnych dla dziedzictwa kulturowego miejsc, a także zainteresowanie historią sportu i turystyki w Łodzi i regionie;
3. znajomość pakietu MS Office;
4. zaangażowanie w wykonywaną pracę; obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność;
5. umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
6. łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
7. bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
8. etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
9. umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
1. dodatkowy dyplom ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku związanym z zadaniami wykonywanymi przez Muzeum Sportu i Turystyki;
2. doświadczenie w pracy w muzealnictwie;
3. znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);
4. znajomość programów do podstawowej obróbki zdjęć: Photoshop, Corel, GIMP;
5. znajomość programów komputerowych do obsługi cyfrowej ewidencji muzealiów;
6. znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów:
a) Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902);
b) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2073);
c) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą

Oferujemy

Zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys –opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Asystent muzealny przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781)”.

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 22.02.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065, Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.