powrót
Stanowisko
Asystent/Adiunkt
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3.500—4.500 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

23.11 06.12

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

- opracowanie merytoryczne programów edukacyjnych dla Oddziału Sztuki Nowoczesnej (obejmującego Działy: NOMUS - Nowe Muzeum Sztuki, Gdańska Galeria Fotografii, Kolekcja Sztuki Nowoczesnej, Teatralny), na podstawie zakresu zadań statutowych Muzeum, programu wystaw stałych i czasowych z uwzględnieniem wszystkie grup odbiorców i ich potrzeb;
- realizacja lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów, dyskusji, spotkań dla Oddziału Sztuki Nowoczesnej z uwzględnieniem wszystkich grup odbiorców i ich potrzeb;
- koordynacja działań edukacyjnych prowadzonych w Muzeum;
- współpraca przy tworzeniu wystaw stałych i czasowych w zakresie ich wymiaru edukacyjnego;
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
- przygotowanie wniosków o zewnętrzne źródła finansowania z zakresu edukacji, dostępności dla osób o szczególnych potrzebach i realizacja projektów;
- organizacja i uczestnictwo w projektach, warsztatach, konferencjach oraz sesjach naukowych dotyczących edukacji muzealnej w kraju i za granicą;
- współpraca z placówkami muzealnymi, innymi instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi w zakresie edukacji i wolontariatu;
- współpraca z Działem Marketingu w zakresie komunikacji i popularyzacji działań edukacyjnych muzeum oraz projektów związanych z partycypacją i rozwojem widowni;
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi muzeum;
- przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego;
- wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrekcji w zakresie pracy działu i realizacji projektów;

Wymagania

- wykształcenie wyższe zawodowe (humanistyczne, pedagogiczne, artystyczne);
- mile widziane udokumentowane doświadczenie w zakresie edukacji, szczególnie (choć nie obligatoryjnie) edukacji muzealnej;
- umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji;
- mile widziana wiedza merytoryczna z zakresu historii sztuki i kultury współczesnej;
- mile widziana umiejętność sprawnego pisania tekstów specjalistycznych;
- umiejętność pracy w zespole;
- komunikatywność i kreatywność;
- dobra organizacja czasu pracy;
- elastyczność i umiejętność pracy pod presją czasu;

Oferujemy

- ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
- CV,
- kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

- Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest zamieszczona na stronie: https://mng.bip.gov.pl/oferty-pracy/
Informacje dodatkowe
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko asystenta/adiunkta w Dziale Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością”

w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.