powrót
Stanowisko
Animator/animatorka w projekcie „Miasto z sercem – wsparcie i aktywizacja seniorów”
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

31.07 31.08

Opis stanowiska

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostarczenie w trakcie trwania projektu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych. Do zadań animatora/animatorki należeć będzie:
Realizacja działań przypisanych animatorom/ animatorkom w projekcie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu,
rekrutacja 40-60 wolontariuszy i wolontariuszek z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,
przygotowanie wolontariuszy i wolontariuszek do świadczenia usług sąsiedzkich, w tym nadzór na prowadzonymi szkoleniami oraz wsparcia ze specjalistami i specjalistkami,
przygotowywanie systemów motywacyjnych dla wolontariuszy i wolontariuszek,
przygotowywanie umów wolontariackich oraz z postępowań związanych ze wsparciem wolontariatu,
działania nakierowane na wzmacnianie wspólnoty sąsiedzkiej,
budowanie wśród aktywnych mieszkańców i mieszkanek postaw i wartości związanych z pomocą osobom starszym i wykluczonym,
działania mające na celu integracji społeczności lokalnej, a w szczególności społeczności Osiedla Muranów w Warszawie,
prowadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz nadzorowanie kompletowania dokumentów projektu,
stała współpraca z zespołem projektu odpowiadającym za realizację projektu, oraz innymi pracownikami CAM Nowolipie,
współpraca z innymi jednostkami m.st. Warszawy zaangażowanych w realizację projektu,
współpraca z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w celu realizacji działań projektowych,
prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektu,
promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów poprzez prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, ewaluacja i monitoring projektu.
Więcej informacji: https://bip.cam.waw.pl/praca/animator-animatorka-w-projekcie/

Wymagania

Obywatelstwo polskie. O stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Nieposzlakowana opinia.
Umiejętność biegłej obsługi komputera.
Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej – wykształcenie minimum wyższe I stopnia.
Umiejętność tworzenia tekstów
Minimum 2 – letni staż pracy.
Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy polegającej na animacji lokalnej i/lub koordynacji wolontariatu i/lub komunikacji społecznej.
Wymagane kompetencje: identyfikacja z jednostką, komunikacja, samodzielność, sumienność.
Wymagania dodatkowe:
Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku.
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym.
Znajomość obszarów działalności Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”,
Dobra znajomość narzędzi komunikacji społecznej takich jak Facebook, Instagram, narzędzia Google oraz inne.
Dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point oraz programów graficznych.
Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z instytucjami, firmami, organizacjami pozarządowymi, itp.,
Doświadczenie w pracy w zakresie pomocy społecznej.

Oferujemy

Udział w realizacji projektu mającego na celu wzrost dostępu do usług społecznych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostarczenie w trakcie trwania projektu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Warunki aplikowania

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VI w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów w CAM „Nowolipie”” lub Wymagane dokumenty (skany) prosimy przesyłać mailem na adres: nowolipie@camnowolipie.pl i/lub malgorzata.kuchcinska@camnowolipie.pl lub złożyć poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy na stronie https://bip.cam.waw.pl/praca/animator-animatorka-w-projekcie/ do dnia 10 sierpnia 2021 roku do godziny 16.00.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.