powrót
Stanowisko
Adiunkt, inwentaryzator zbiorów / Adiunktka, inwentaryzatorka zbiorów | Dział Sztuki
Umowa
etat
Wynagrodzenie

1400—1500 PLN brutto

Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.01 29.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko adiunkt, inwentaryzator zbiorów / adiunktka, inwentaryzatorka zbiorów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie pozyskania (zakup, darowizna)
i wypożyczania zbiorów (umowy, protokoły przyjęcia, wydania itp.),
b) prowadzenia zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami dokumentacji
i ewidencji zbiorów, w szczególności: księgi pomocniczej materiałów pomocniczych
i naukowych, kart ewidencyjnych oraz ewidencji elektronicznej,
c) katalogowania, inwentaryzowania, opracowania merytorycznego zbiorów oraz ich wyceny,
d) opracowywania dokumentacji związanej ze zbiorami i wykonywania wszystkich czynności z tym związanych,
e) prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie wypożyczania eksponatów: umowy użyczenia, protokoły zdawczo-odbiorcze, rejestr protokołów wypożyczeń, ubezpieczenie obiektów,
f) sprawowania bezpośredniego nadzoru nad ruchem zbiorów wewnątrz Muzeum.

Wymagania

Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
a) Wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów

Oferujemy

Warunki pracy na danym stanowisku:
a) Wymiar zatrudnienia: ½ etatu
b) Czas pracy: system jednozmianowy
c) Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d) Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny
e) Wynagrodzenie: 1400-1500 zł brutto w okresie próbnym plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
b) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
c) Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
d) Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania >> https://www.mocak.pl/praca-dzial-sztuki-2021) innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko adiunkt, inwentaryzator zbiorów w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 29.01.2021 (liczy się data wpływu do Muzeum).
___
Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.