Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Gł. księgowa, Ośrodek Kultury Górna (Łódź)
Liczba zainteresowanych ofertą: 0
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 14 luty 2018
Do: 01 marzec 2018
Wymagany staż pracy
Lata:
3
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Wyższe - licencjat
Forma zatrudnienia
Wymagania

Osoba ubiegająca się o ww. stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
  - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
  - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowo kandydat/ka powinien/na spełniać jeden z poniższych warunków:

 1. Min. 3-letnie doświadczenie w księgowości
 2. Znajomość pełnej obsługi księgowej
 3. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych (program InsERT finansowo-księgowy, środki trwałe oraz Gratyfikant - płace)
 4. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych
 5. Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw o działalności instytucji kultury, zarządzania finansowego, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych
 6. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Zakres obowiązków

 1. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury
 3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt
 4. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków
 5. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji
 6. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego
 7. Inicjowanie i nadzór nad prawidłowością prowadzenia inwentaryzacji majątku instytucji
 8. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: tworzenie zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury
 10. Planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązanymi finansowymi i prawnymi instytucji
 11. Nadzorowanie pracy działu księgowości, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki
  - zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych
  - nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami
 12. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych
 13. Inicjowanie i nadzór nad prawidłowością prowadzenia inwentaryzacji majątku instytucji
 14. Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury
 15. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów
 16. Współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji
 17. Wykonywanie innych zadań zgodnie z przepisami o głównych księgowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego czasu pracy - 1 etat, opcjonalnie ¾ etatu
 • Pracę w ciekawej, dynamicznej instytucji kultury.

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe
księgowośc, gł. księgowa
Źródło informacji

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2018-02-14 09:42:34

Warunki aplikowania

Kandydaci proszeni są o przesłanie dokumentów:

1. CV
2. List motywacyjny.

na adres e-mail: sekretariat@gorna.pl
w terminie do 1 marca 2018r. wraz z niezbędnym dopiskiem:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”


Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.