Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferty pracy

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko kierownika projektu/ kierowniczki projektu (Warszawa)
Liczba zainteresowanych ofertą: 2
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 07 luty 2018
Do: 21 luty 2018
Wymagany staż pracy
Lata:
2
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Wyższe
Forma zatrudnienia
Umowa:
Umowa o pracę
Wymagania

• wykształcenie wyższe,
• 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków  UE,
• doświadczenie w realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej,
• bardzo dobra znajomość dokumentów dotyczących programów operacyjnych finansowanych z EFS lub EFRR na lata 2014-2020,
• udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, rekomendacje, opinie, staże),
• umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
• wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole,
• umiejętność rozwiązywania konfliktów,
• umiejętność pracy w systemie SL2014,
• znajomość metodyki PRINCE 2,
• odpowiedzialność,
• skrupulatność,
• obsługa komputera -programów MS Office (Word, Excel),
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków

• odpowiedzialność za monitoring postępu rzeczowo-finansowego Projektu „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.,
•  nadzór nad realizacją Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu, w szczególności z harmonogramem i budżetem Projektu,
• dokonywanie zmian w harmonogramie, budżecie i treści wniosku – odpowiada za ich uzgodnienie z opiekunem Projektu,
• odpowiada za współpracę z opiekunem Projektu oraz przekazywanie informacji i dokumentów na jego życzenie,
• nadzoruje i koordynuje pracę całego personelu Projektu w tym nadzoruje właściwe udokumentowanie wydatków związanych z realizowanym Projektem,
• nadzoruje pracę wykonawców w Projekcie, w tym uczestniczy w kluczowych dla projektu spotkaniach z wykonawcami,
• odpowiada za rozliczenie rzeczowe i finansowe całego Projektu zgodne z faktycznym stanem realizacji Projektu,
• odpowiada za bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów twardych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie Projektu.
• odpowiada za przygotowanie i bieżącą aktualizację harmonogramów o płatność,
• nadzoruje prawidłowe przygotowanie wniosków o płatność, w tym wniosku końcowego oraz innych wymaganych sprawozdań w wymaganych i obowiązujących terminach,
• zarządza ryzykiem w projekcie (dokonuje analizy ryzyka, identyfikacji zagrożeń, planuje działania zapobiegawcze, wdraża plany minimalizacji ryzyka),
• informuje Komitet Sterujący o nienależytym wypełnianiu zadań przez podległych członków zespołu projektowego oraz przez wykonawców realizujących działania w Projekcie oraz odpowiada za rozstrzyganie (w porozumieniu z Komitetem Sterującym) ewentualnych sporów i problemów w projekcie.

Oferujemy

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• wynagrodzenie brutto min. 9000 zł - max. 10.000 zł (w zależności od stażu pracy),
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga umowa na 1- rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 grudnia 2020r.,
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie, dopuszczamy możliwość zadaniowego czasu pracy

Proponowane wynagrodzenie

brutto 9000 zł - 10.000 zł

Słowa kluczowe

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2018-02-07 14:47:52

Warunki aplikowania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 21.02.2018r.,
• decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
• miejsce składania dokumentów:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/2/POPC
• oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie.

INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.