Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferta znajduje się w zakładce moje ogłoszenia.

Pomoc muzealna, Muzeum Miasta Łodzi (Łódź)
Liczba zainteresowanych ofertą: 5
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 12 październik 2017
Do: 25 październik 2017
Wymagany staż pracy
Lata:
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Średnie
Forma zatrudnienia
Umowa:
Umowa o pracę
Wymagania

-wykształcenie średnie

-znajomość Języka obcego w stopniu komunikatywnym

-życzliwość i wysoka kultura osobista

-dyspozycyjność

- umiejętność pracy w zespole

-  umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach
międzyludzkich

- umiejętności przewodnickie i komunikacji interpersonalnej

- umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi
informacjami

 

Dodatkowo:

- zainteresowanie historią i kulturą Miasta Łodzi

Zakres obowiązków

- Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze.
- Pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych
w Muzeum,
- Dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji, dokładne sprzątanie przydzielonego
terenu.
- Udzielanie informacji dotyczących specyfiki Muzeum i Jego siedziby oraz historii rodu
pierwszych właścicieli pałacu, cha

Oferujemy

- Rodzaj umowy - umowa o pracę
- Godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
- Miejsce wykonywania pracy - ul. Ogrodowa 15; Łódź
- Miejsce w strukturze organizacyjnej - Dział Organizacji Imprez Muzeum Miasta Łodzi

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe
muzeum, łódź

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2017-10-12 15:22:30

Warunki aplikowania

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących
dokumentów:
- list motywacyjny;
- życiorys - cv - powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
- kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
- podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych
- podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie byt skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe
Dokumenty należy dostarczyć w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pomocy
muzealnej" osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065
Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy
e iakuta(Qjmuzeum-lodz.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
42/2549013.


Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz
dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną
zaproszeni tylko wybrani kandydaci,
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna
z wybranymi kandydatami.


Uwaga!
1. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia
procedury naboru w każdym terminie.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi
kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego
z kandydatów,
4. Dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszeniem nie będą rozpatrywane i zostaną
zniszczone po ich otrzymaniu,
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalif i kowanych do zatrudnienia zostają
zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów
dokonuje pracownik ds. osobowych poprzez zniszczenie w niszczarce i/lub usunięciu ze
skrzynki mailowej - z czynności tych sporządza protokół, z zastrzeżeniem pkt. 6,
6. Dokumenty aplikacyjne mogą być odebrane przez zainteresowane osoby osobiście w
terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru.
7. Dokumenty aplikacyjne przechowuje się u pracownika ds. osobowych,
8. Dokumenty aplikacyjne kandydata zatwierdzonego do zatrudnienia dołącza się do akt
osobowych.
9. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na wolne stanowisko pracy, Dyrektor może
podjąć decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia o naborze.