Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Oferta znajduje się w zakładce moje ogłoszenia.

Dyrektor, Europejskie Centrum Solidarności (Gdańsk)
Liczba zainteresowanych ofertą: 0
Ważność ogłoszenia
Data:
Od: 06 październik 2017
Do: 06 listopad 2017
Wymagany staż pracy
Lata:
10/5
Miesiace:
Wymagane wykształcenie
Poziom:
Wyższe
Forma zatrudnienia
Umowa:
Umowa o pracę
Wymagania

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 r., poz. 862), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. 2004 r., poz. 1629) oraz § 9 Statutu Europejskiego Centrum Solidarności,
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Kryteria wyboru kandydatów.

Obowiązkowe:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury (preferowane instytucje kultury o profilu interdyscyplinarnym);
3) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym między innymi: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o finansach publicznych, kodeksu pracy, prawa zamówień publicznych;
4) umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menadżerskie i organizatorskie;
5) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
6) udokumentowany autorski dorobek w zakresie związanym z działalnością merytoryczną ECS: współczesne stosunki międzynarodowe, ruchy wolnościowe, problematyka społeczno-gospodarcza, historia najnowsza, wychowanie obywatelskie, działalność muzealno-wystawiennicza, informacyjno-wydawnicza, naukowo-badawcza;
7) obywatelstwo polskie;
8) dobry stan zdrowia;
9) niekaralność.

Dodatkowe:

1) stopień naukowy w dziedzinie związanej z działalnością merytoryczną ECS: współczesne stosunki międzynarodowe, ruchy wolnościowe, problematyka społeczno-gospodarcza, historia najnowsza, wychowanie obywatelskie, działalność muzealno-wystawiennicza, informacyjno-wydawnicza, naukowo-badawcza;
2) biegła znajomość innych języków obcych w mowie i w piśmie;
3) udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i realizacji projektów międzynarodowych;
4) opinie i rekomendacje o kandydacie.

Zakres obowiązków

Oferujemy

Proponowane wynagrodzenie

Słowa kluczowe
ecs, dyrektor, urząd miasta
Źródło informacji

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.
Dodano: 2017-10-06 11:55:48

Warunki aplikowania

Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1) wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności;
2) autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Europejskiego Centrum Solidarności na okres 5 lat uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych wraz z analizą dotychczasowej działalności ECS złożone w formie drukowanej (niebindowanej) oraz elektronicznej – w formie dokumentu PDF na nośniku pamięci USB (pendrive);
3) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury (preferowane instytucje kultury o profilu interdyscyplinarnym);
4) odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
5) CV z fotografią, datą urodzenia, numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej, adresem do korespondencji;
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1311);
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności;
10) kopię dowodu osobistego (awers i rewers).

Do oferty mogą być załączone opinie i rekomendacje o kandydacie.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. NIE OTWIERAĆ” pod adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, Biuro Prezydenta ds. Kultury, lub złożyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (adres jak wyżej), w terminie do 6 listopada 2017 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.

Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Europejskiego Centrum Solidarności udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury. Pytania należy kierować pod adres poczty elektronicznej bpk@gdansk.gda.pl.

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ogłoszenia konkursu. Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego z dniem 15 grudnia 2017 r.

Dyrektor ECS zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska na czas określony 5 lat i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Europejskiego Centrum Solidarności oraz umowa o pracę.